Thị giác máy tính

16/07/2020 Chili System

Thị giác máy tính là chuyên ngành trích lọc thông tin từ ảnh bằng các thuật toán xử lý ảnh, chủ yếu để trả lời một số câu hỏi như: 1. Có vật thể cần tìm trong ảnh không? 2. Có bao nhiêu vật thể trong ảnh? 3. Vật thể ở vị trí nào? 4. […]

Xem thêm